Zaprasza­my do kon­tak­tu za pośred­nictwem poniższego for­mu­la­rza:

Imię i nazwisko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Tem­at

Treść wiado­moś­ci

Pod­sta­wowe dane telead­resowe:

NewIn­sight Elż­bi­eta Klus­ka-Łabuz
00–140 Warsza­wa, Al. Sol­i­darnoś­ci 115 / 2
NIP: 6811991246
REGON: 361473339

e‑mail: kontakt@newinsight.pl