Zaprasza­my do kon­tak­tu za pośred­nictwem poniższego for­mu­la­rza:

  Imię i nazwisko (wyma­gane)

  Adres email (wyma­gane)

  Tem­at

  Treść wiado­moś­ci

  Pod­sta­wowe dane telead­resowe:

  NewIn­sight Elż­bi­eta Klus­ka-Łabuz
  00–140 Warsza­wa, Al. Sol­i­darnoś­ci 115 / 2
  NIP: 6811991246
  REGON: 361473339

  e‑mail: kontakt@iptk.pl